هزارپا از کجا وارد منزل میشود

هزارپا از کجا وارد منزل میشود