آیا نیش هزارپا خطرناک است

آیا نیش هزارپا خطرناک است